The Enlightenment, Christianity, and the Suriname Slave

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

216 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-170
TijdschriftJournal of Caribbean History
Volume26
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit