The etiology of Fuchs' heterochromic cyclitis

E. La Hey, P.T.V.M. de Jong, A. Kijlstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

174 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)307-312
TijdschriftBritish Journal of Ophthalmology
Volume78
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit