The False Teeth in the Cod. A Legend put into Context

T. Meder, E. Venbrux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

496 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)115-131
TijdschriftContemporary Legend
Volume5
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit