The Family Name as Socio-Cultural Feature and Genetic Metaphor: From Concepts to Methods

P. Darlu, G. Bloothooft, A. Boattini, L. Brouwer, M. Brouwer, G. Brunet, P. Chareille, J. Cheshire, R. Coates, K. Dräger, B. Desjardins, P. Hanks, P. Longley, K. Mandemakers, P. Mateos, D. Pettener, A. Usell, F. Manni

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)
386 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169-214
TijdschriftHuman Biology
Volume84
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit