The fetal brain and parturition

K. Boer, D.F. Swaab, M. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-75
TijdschriftAnimal Reproduction Science
Volume2
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit