The fetal hypothalamus and pituitary during growth and differentiation

D.F. Swaab, F.W. van Leeuwen, J. Dogterom, W.J. Honnebier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

322 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)545-551
TijdschriftThe Journal of steroid biochemistry and molecular biology
Volume8
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit