The first green revolution. The growth of production and productivity in European agriculture

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2414 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-239
TijdschriftThe Economic history review
VolumeXLIV
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit