The food of Pomatoschistus minutus (Pisces, Gobiidae) in Belgian coastal waters, and a comparison with the food of its potential competitor P. lozanoi

O. Hamerlynck, A. Cattrijsse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)753-771
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit