The Friesian horse and the Frisian horse. The (re)invention and the historicity of an iconic breed

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1442 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-42
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume95
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit