The future of dialects and the dialectology of the future: Some considerations, with special attention to the Dutch language area

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)39-67
TijdschriftTaal en tongval
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit