The Generations and Gender Programme. Past, present and future

A.H. Gauthier, T. Emery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

41 Downloads (Pure)

Samenvatting

The Generations and Gender Programme (GGP) is a research infrastructure devoted to the study of the causes and consequences of demographic change, including changes in family dynamics, gender relations and relationships between generations. The GGP was founded in 2000 by a consortium of European institutes, statistical offices and universities under the umbrella of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Generations and Gender Programme. Past, present and future'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit