The geochemistry of North Atlantic abyssal plains : introduction

J.J. Middelburg, S. Nakashima

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)VII-VIII
  TijdschriftMarine Geology
  Volume109
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit