The HB4 monoclonal antibody recognizes a carbohydrate structure on lymphocyte surface proteins, related to HB6, CDw75 and CD76

W.B.M. de Lau, J. Kuipers, H. Voshol, J.C. Clevers, E.J.E.G. Bast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

341 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4911-4919
TijdschriftJournal of Immunology
Volume150
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit