The Hermeneutics of Topicality. Justus Lipsius’s Dedications to the House of Habsburg

T.B. Deneire

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

174 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1125-1150
TijdschriftLatomus: revue d'études Latines
Volume71
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit