The history and influence of Botryosphaeria in Eucalyptus plantation forestry in South Africa

B. Slippers, H. Smith, P.W. Crous, T.A. Coutinho, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit