The History of the Oldest Planetarium in the Netherlands: The 'Sphaera Movens', nicknamed the 'Leyden Sphaera'

Hans Hooijmaijers, Huib J. Zuidervaart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-24
Aantal pagina's12
TijdschriftBulletin of the Scientific Instrument Society
Nummer van het tijdschrift133
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit