The HMG box transcription factor TCF-1: novel isoforms due to alternative splicing and usage of a new exon IXA

K. Mayer, E. Wolff, J.C. Clevers, W.G. Ballhausen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
354 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169-172
TijdschriftBiochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research
Volume1263
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit