The human Tcf-1 gene encodes a nuclear DNA-binding protein, uniquely expressed in normal and neoplastic T lineage lymphocytes

J. Castrop, D. van Wichen, M. Koomans-Bitter, M. van de Wetering, R. de Weger, J. van Dongen, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

46 Citaten (Scopus)
386 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3050-3059
TijdschriftBlood
Volume86
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit