The human TRIDENT/HFH-11/FKHL16 gene: structure, localization and promoter characterization

W. Korver, J. Roose, K. Heinen, D. Olde Weghuis, D. de Bruijn, A. Geurts van Kessel, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

87 Citaten (Scopus)
613 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)435-442
TijdschriftGenomics
Volume46
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit