The Hunt for Winnie the Puma: Wild Animals in a Civilized Dutch Environment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)95-127
Aantal pagina's32
TijdschriftContemporary Legend
Volume10
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit