The hypothalamic lateral tuberal nucleus in Alzheimer's disease

H.P.H. Kremer, D.F. Swaab, G.Th.A.M. Bots, B. Fisser, R. Ravid, R.A.C. Roos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)
452 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)279-284
TijdschriftAnnals of Neurology
Volume29
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit