The hypothalamic neurosecretory activity during the oestrous cycle, pregnancy, parturition, lactation, and persistent oestrus, and after gonadectomy, in the rat

D F Swaab, J F Jongkind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)
100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-45
Aantal pagina's13
TijdschriftNeuroendocrinology
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1970

Citeer dit