The importance of environmental variables for submerged macrophyte community assemblage and coverage in shallow lakes: differences between northern and southern Europe

TorbenL. Lauridsen, Erik Jeppesen, Steven A.J. Declerck, Luc De Meester, JoseM. Conde-Porcuna, Wouter Rommens, Sandra Brucet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-61
TijdschriftHydrobiologia
Volume744
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit