The importance of fungi in the potato rhizosphere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-128
TijdschriftGewasbescherming
Volume43
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit