The influence of anencephaly upon intrauterine growth of fetus and placenta and upon gestation length

W.J. Honnebier, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

718 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)577-588
TijdschriftJournal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth
Volume80
StatusGepubliceerd - 1973

Citeer dit