The influence of broodsize on the energy metabolism and water loss of nestling great tits, Parus major

J.A.L. Mertens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11-16
  TijdschriftIbis
  Volume111
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit