The influence of economic and social factors on the choice of search procedures used by third party recruiters.

M.E.E de Goede, U.-C. Klehe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)425-453
TijdschriftPsychological Topics
Volume3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit