The influence of environmental factors and management on stands of Phragmites australis II: effects on yield and its relationship with shoot density

J.H. Mook, J. Van der Toorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)501-517
  TijdschriftJournal of Applied Ecology
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit