The influence of environmental factors and management on stands of Phragmites australis .1. Effects of burning, frost and insect damage on shoot density and shoot size

J. Van der Toorn, J.H. Mook

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  16 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)477-499
  TijdschriftJournal of Applied Ecology
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit