The influence of previous foraging experience on microhabitat acceptance in Leptopilina heterotoma

L.E.M. Vet, G. Schoonman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)387-392
TijdschriftJournal of Insect Behavior
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit