The influence of removal of the fetal brain upon intrauterine growth of the fetus and the placenta and on gestation length

D.F. Swaab, W.J. Honnebier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

165 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)589-597
TijdschriftJournal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth
Volume80
StatusGepubliceerd - 1973

Citeer dit