'The Joy and Pain of Work: Global Attitudes and Valuations, 1500-1650 Introduction'

K.M. Hofmeester, C. Moll-Murata

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
192 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-23
Aantal pagina's24
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume56
Nummer van het tijdschriftSpecial Issue
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit