The Lenition and Deletion of Medial Voiced Obstruents in Afrikaans: Some Internal, External, and Extralinguistic Factors

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
435 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)248-271
Aantal pagina's25
TijdschriftJournal of Germanic Linguistics
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit