The life cycle of Chaoborus crystallinus (De Geer) (Diptera, Chaoboridae) in a Dutch pond

S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)888-894
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume17
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit