The limited effect of in situ phosphorus and nitrogen additions to seagrass beds on carbonate and terrigenous sediments in South Sulawesi, Indonesia

P.L.A. Erftemeijer, J. Stapel, Marret Smekens, W.M.E. Drossaert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  70 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)123-140
  TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
  Volume182
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit