The localization of oxytocin, vasopressin, somatostatin and luteinizing hormone in the rat neurohypophysis

F.W. van Leeuwen, C. de Raay, D.F. Swaab, B. Fisser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)189-201
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume202
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit