The low fertility puzzle: the quest for explanations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

33 Downloads (Pure)

Samenvatting

Alumna Anne H. gauthier (Research Fellow, 1990–1992 and DPhil Sociology, 1988), currently Senior Researcher at the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute and Honorary Professor of Comparative Family Studies at the University of Groningen, analyses the decline in fertility levels around the world.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-11
TijdschriftNuffield College Magazine
Nummer van het tijdschrift17
StatusGepubliceerd - 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The low fertility puzzle: the quest for explanations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit