The Making of a Periphery. How Island Southeast Asia Became a Mass Exporter of Labor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftInternational Journal of Asian Studies
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit