The making of public Islam; Piety, agency and commodification on the landscape of the Indonesian public sphere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftContemporary Islam
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit