The many faces of the tumor suppressor gene APC

J.H. van Es, R.H. Giles, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

115 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)126-134
TijdschriftExperimental Cell Research
Volume264
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit