The Mass Murder of Soviet Prisoners of War and the Holocaust: How Were They Related?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)789–796
Aantal pagina's8
TijdschriftKritika: explorations in Russian and Eurasian history
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit