The ME491 melanoma-associated glycoprotein family. Antigenic identity of the ME491, NKI/C-3, NGA and CD61 proteins

D. Demetrick, D. Herlyn, M. Tretiak, D. Creasey, J.C. Clevers, C.J.G.M. Vennegoor, W.T. Dixon, L.M. Jerry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
105 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)422-429
TijdschriftJournal of the National Cancer Institute
Volume84
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit