The meaning of structure and the Minimalist Program

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

302 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-125
TijdschriftSouth African Journal of Linguistics
Volume29
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit