The meaning of structure: the wat voor construction revisited

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

197 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-37
TijdschriftLinguistics in the Netherlands
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit