The Measurement of Dutch Dialect Change: Lexicon versus Morphology versus Sound Components

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's20
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Volume2011
Nummer van het tijdschrift"The Formation of Regiolects in the Low Countries"
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit