The mechanism of the emergence of Cotesia kariyai (Hymenoptera: Braconidae) larvae from the host

Y. Nakamatsu, T. Tanaka, J.A. Harvey

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)355-360
  TijdschriftEuropean Journal of Entomology
  Volume103
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit