The Migration and Well-Being of the Zero Generation: Transgenerational Care, Grandparenting, and Loneliness amongst Albanian Older People

R. King, E. Cela, T. Fokkema, J. Vullnetari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

87 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Migration and Well-Being of the Zero Generation: Transgenerational Care, Grandparenting, and Loneliness amongst Albanian Older People'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences