The mobile epifauna of the soft bottoms in the subtidal Oosterschelde estuary: structure, function and impact of the storm-surge barrier

K. Hostens, O. Hamerlynck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  28 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)479-496
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume282/283
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit