The Mobility Transistion Revisited, 1500-1900: What the Case of Europe Can Offer to Global History.

J.M.W.G. Lucassen, L.A.C.J. Lucassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

152 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-377
Aantal pagina's31
TijdschriftJournal of Global History
Volume4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit