The mollusca of the estuarine region of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt in relation to the hydrography of the area. V. The Cardiidae

J.G. Koulman, W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)21-32
  TijdschriftBasteria
  Volume41
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit